ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Definities
1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Newbabez zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door  Newbabez zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4 Overeenkomst: de tussen Newbabez en consument-afnemer en/of afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

DEEL I
Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2) Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met newbabez

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument-afnemer en/of afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Newbabez zijn vrijblijvend, tenzij door Newbabez uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Newbabez zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Newbabez gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 Newbabez behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Newbabeez kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument-afnemer en/of afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 Eventueel aansluitend door of namens Newbabez gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Newbabez..

2.9 Toepassing van eventueel door de consument-afnemer en/of afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11 Indien de consument-afnemer en/of afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Newbabez voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12 Newbabez heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13 Zonder schriftelijke toestemming van Newbabez is de consument-afnemer en/of afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

3) Totstandkoming overeenkomst
3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Newbabez van de aanvaarding van aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer.

3.2 Indien de consument-afnemer en/of afnemer de aanbieding van Newbabez langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Newbabez middels elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de consument-afnemer en/of afnemer.

3.3 Newbabez behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de consument-afnemer en/of afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4 Wanneer de totstandkoming van de overeenkomst op grond van artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Newbabez Kan de consument-afnemer en/of afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.5 Mocht Newbabez van haar rechten ingevolge artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Newbabez de betaling via de door de consument-afnemer en/of afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Newbabez contact op met de consument-afnemer en/of afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.6 Newbabez is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

3.8 Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren, maar het kan niet een aanleiding vormen om een claim in te dienen.

4) Prijzen
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5) Betaling
5.1 Newbabez is gerechtigd te factureren terstond nadat de overeenkomst met de consument-afnemer en/of afnemer tot stand is gekomen.

5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Newbabez aangegeven wijze en op NEWBABEZ aangegeven betalingscondities.

5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de consument-afnemer en/of afnemer heeft newbabez het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de consument-afnemer en/of afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6) Levering
6.1 Newbabez gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de consument-afnemer en/of afnemer aan Newbabez is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument-afnemer en/of afnemer aan Newbabez kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Newbabez zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Newbabez zal geaccepteerde overeenkomsten met een consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Newbabez is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van pakketten of gestolen pakketten. Het risico van beschadiging berust bij NEWBABEZ tot het moment van bezorging aan de consument-afnemer of diens vooraf aangewezen en aan nbewbabez bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5 Indien de overeenkomst is gesloten met een afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de afnemer.

7) Retourzendingen
7.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de consument-afnemer en/of afnemer en is slechts toegestaan na het aanmaken van een retourlabel via het retourportaal van Newbabez.

7.2 De consument-afnemer en/of afnemer heeft 14 dagen (na zending) de tijd om het items / de items te retourneren. Indien deze termijn verstreken is, neemt Newbabez de retour niet in behandeling.

7.3 Zonder verzendbewijs kan Newbabez geen onderzoek starten naar vermiste retourzendingen en worden deze dus niet terugbetaald.

7.4 Newbabez is niet verantwoordelijk voor kwijtraken van retourzendingen.

7.5 Het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) zal binnen 5 werkdagen na ontvangst worden teruggestort, mits het artikel niet beschadigd of gedragen is en in zijn originele verpakking zit.

7.6 Newbabez heeft het recht om geretourneerde artikelen af te wijzen wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt.

7.7 Newbabez kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.

7.8 Sieraden en haar-accessoires mogen niet geroutineerd worden..

8) Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan de consument-afnemer en/of afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Newbabez totdat alle bedragen die de consument-afnemer en/of afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Newbabez zijn voldaan.

8.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de consument-afnemer en/of afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

8.3 Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Newbabez separaat te bewaren.

8.4 Indien de afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door Newbabez, toebehoren aan Newbabez.

9) Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Newbabez bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de consument-afnemer en/of afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Newbabez alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

9.3 Newbabez behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Newbabez gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Newbabez bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10) Aansprakelijkheid
10.1 Newbabez is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

11) Verjarings-/vervaltermijnen
11.1 Indien de overeenkomst is gesloten met een afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de afnemer jegens Newbabez, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

12) Toepasselijke recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Newbabez de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument-afnemer en/of afnemer te onderwerpen.

DEEL II

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

13) Herroepingsrecht
13.1 Ingeval een consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van Newbabez, dan geldt het navolgende.

Bij levering van producten
13.2 Bij de aankoop van producten heeft de consument-afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na zending van de zaak door de consument-afnemer of een vooraf door de consument-afnemer aangewezen en aan Newbabez bekend gemaakte vertegenwoordiger.

13.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Newbabez retourneren, conform de door Newbabez verstrekte redelijke instructies.

13.4 Wanneer de consument-afnemer gebruik wenst te maken van haarherroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan Newbabez. Het kenbaar maken dient de consument-afnemer te doen middels het retourportaal Nadat de consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen het door Newbabez gestelde retour termijn, retour te sturen. De consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.5 Indien de consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht respectievelijk de zaak niet aan Newbabez heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

13.6 De consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

13.7 Bij levering van diensten heeft de consument-afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit gaat in de laatste 48 uur voor levering niet meer kosteloos.

13.8 Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de consument-afnemer zich richten naar de door Newbabez bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
13.9 Indien de consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

13.10 Indien de consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal Newbabez dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door Newbabez.

13.11 Newbabez sluit het herroepingsrecht van de consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.

13.10.1: Producten:
a) die door Newbabez tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument-afnemer;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen verouderen;

e) waarvan de prijs schommelt zonder dat Newbabez hier invloed op heeft;

f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

g) voor hygiënische producten waarvan de consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

14) Copyright
14.1 Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door Newbabez zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Newbabez mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.